Hutong encounters

1

“给您拍张照可以么?”

“可我没穿衣裳啊——”

“没关系,就这样挺好”

“嘿—— 这样啊。那行吧…… 你想咋拍咋拍”

2

3

5

边上坐着的老爷爷: “拍啥呢?那葱啊?”

“嗯……” [正在忙着对焦的我]

“嗨……给你拿俩根儿得了吧”

4

7

8

12

11

10

15

16 6

9